Eco Viking AB
Marieholmsgatan 54
SE-415 02 Gothenburg Sweden